// Noutăţi şi presă / Anunţuri / Aviz de convocare a Adunării generale extraordinare a acţionarilor prin corespondenţă

Anunţuri

11.03.2021

Aviz de convocare a Adunării generale extraordinare a acţionarilor prin corespondenţă

Aviz de convocare a Adunării generale extraordinare a acţionarilor prin corespondenţă

În atenţia acţionarilor ”FinComBank” S.A.

În conformitate cu art.art.50-56 din Legea privind societăţile pe acţiuni, art.54 din Legea privind activitatea băncilor, dispoziţiilе Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova şi Statutul ”Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A., prin decizia Consiliul Băncii din 17.02.2021 este convocată Adunarea generală extraordinară a acţionarilor „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. prin corespondenţă.

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor ”FinComBank” S.A. se va ţine prin corespondenţă la data de 16 martie 2021, ora 10:00, în Oficiul central al Băncii, sala 301, pe adresa: mun. Chişinău, str.A. Puşkin, nr.26, cu următoarea Ordinea de zi:

1. Cu privire la alegerea Preşedintelui Adunării generale a acţionarilor.
2. Cu privire la alegerea Secretarului Adunării generale a acţionarilor.
3. Cu privire la alegerea Comisiei de numărare a voturilor.
4. Cu privire la anularea hotărîrii 2.1. a Adunării generale anuale a acţionarilor din 16.06.2020, proces-verbal nr.65, adoptată în cadrul chestiunii a doua din Ordinea de zi ”Cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a persoanelor cu funcţii de răspundere a societăţii.”
5. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii şi remunerărilor membrilor Consiliului „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
6. Cu privire la întrodurea modificărilor şi completărilor în Statutul «Banca de Finanţe şi Comerţ SA».
7. Cu privire la autentificarea procesului-verbal al Adunării generale extraordinare a acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.

Lista acţionarilor care au drept să participe la Adunarea generală extraordinară prin corerspondenţă este întocmită de către Depozitarul Central Unic de Valori Mobiliare potrivit situaţiei la data de 19.02.2020, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfăşurării Adunării generale extraordinare a acţionarilor ”FinComBank” S.A.

Informaţia privind convocarea Adunării generale extraordinare prin corespondenţă, cu Buletinul de vot şi materialele pentru ordinea de zi, vor fi expediate acţionarilor cu 21 de zile înainte de ţinerea adunării generale. 

Concomitent, acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele referitoare la ordinea de zi a Adunării generale extraordinare în incinta Băncii, începând cu data de 05.03.2020, în zilele de lucru de la ora 10:00 până la ora 17:00 (pauză: 13:00 -14:00) la Serviciul guvernanţă corporativă, bir.501, Oficiul central al Băncii de pe adresa: mun.Chişinău, str. Puşkin, 26.

Hotărîrea acţionarului privind chestiunea concretă din ordinea de zi se exprimă prin aplicarea semnului „X” doar într-o singură coloană (respectiv nr. 3 sau nr. 4 din Buletinul de vot) în dependenţă de opţiunea acţionarului, şi se confirmă prin semnătura acţionarului/reprezentantului, aplicată în mod obligatoriu în coloană nr. 5 din Buletinul de vot.

Semnătura pe buletinul de vor a acţionarului/reprezentantului acţionarului – persoană fizică urmează a fi autentificată de notar, sau de administraţia organizaţiei de la locul de muncă sau de studii al acţionarului,  iar pentru acţionar - pensionari – de notar, de primaria locala a satului sau de organul de asistenţă socială de la locul de trai a acţionarului. Semnătura reprezentantului acţionarului – persoană juridică urmează a fi confirmată prin ştampila acţionarului – persoană juridică.

Atragem atenţie că la data de 15.03.2021, de la ora 10-00 pînă la ora 17-00, în incinta Oficiului Central al Bancii: MD – 2012, mun.Chişinău, str. Puşkin, 26, va activa notarul, care va acorda acţionarilor asistenţă la autentificarea semnăturii pe Buletinul de vot. 

Buletinul de vot completat în ordinea stabilită urmează a fi depus în plic prin scrisoarea recomandată sau personal, sau prin intermediul reprezentantului la Cancelaria Băncii, bir.105 din Oficiul Central: MD – 2012, mun. Chişinău, str. Puşkin, 26, până la 15 martie 2021, ora 17-00, inclusiv (nu mai tîrziu de ziua precedentă zilei de ţinere a adunării generale).

Informaţii suplimentare puteţi obţine la numerele de telefoane: 022 269-809, 022 269-940.
 
Organul executiv al Băncii